آموزش کامل عناصر HTML: اصول و راهنمای استفاده

مقدمه: HTML یکی از اصولی‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی وب است که برای ساختاردهی و نمایش اطلاعات در وب‌سایت‌ها استفاده می‌شود. در این مقاله، عناصر اساسی HTML را مرور می‌کنیم و به شما راهنمایی می‌دهیم که چگونه از هر کدام استفاده کنید.

 1. عنوان (<h1> تا <h6>): عناصر عنوان از <h1> تا <h6> برای تعریف عنوان‌های مختلف صفحه وب استفاده می‌شوند. عنوان با استفاده از این تگ‌ها تعریف می‌شود و از اهمیت ۱ (h1) تا اهمیت ۶ (h6) رتبه‌بندی می‌شود.
  <h1>عنوان اصلی</h1>
  <h2>عنوان فرعی</h2>
  ...
  <h6>عنوان کوچک</h6>
 2. پاراگراف (<p>): این تگ برای تعریف پاراگراف‌ها در صفحه‌های وب استفاده می‌شود.
  <p>این یک پاراگراف است.</p>
 3. تصاویر (<img>): از این تگ برای اضافه کردن تصاویر به صفحه وب استفاده می‌شود. باید آدرس تصویر را در ویژگی src این تگ قرار دهید.
  <img src="آدرس-تصویر.jpg" alt="توضیحات تصویر">
 4. لینک‌ها (<a>): این تگ برای ایجاد لینک‌ها به صفحات دیگر یا منابع دیگر در وب استفاده می‌شود. باید آدرس مقصد لینک را در ویژگی href این تگ قرار دهید.
  <a href="آدرس-مقصد">متن لینک</a>
 5. لیست‌ها: HTML دارای دو نوع اصلی از لیست‌ها است: لیست‌های مرتب (<ol>) و لیست‌های نامرتب (<ul>).
  <ul>
  <li>مورد اول</li>
  <li>مورد دوم</li>
  ...
  </ul>

  <ol>
  <li>مورد اول</li>
  <li>مورد دوم</li>
  ...
  </ol>

 6. جداول (<table>): این تگ برای ساخت جداول در صفحه وب استفاده می‌شود. از تگ‌های <tr> (ردیف)، <th> (سرستون) و <td> (سلول) برای ساختاردهی جدول استفاده می‌شود.
  <table>
  <tr>
  <th>سرستون ۱</th>
  <th>سرستون ۲</th>
  </tr>
  <tr>
  <td>مقدار ۱</td>
  <td>مقدار ۲</td>
  </tr>
  </table>

خلاصه: در این مقاله، عناصر اصلی HTML را مرور کردیم و نحوه استفاده از هر یک را توضیح دادیم. با استفاده از این عناصر، شما قادر خواهید بود تا صفحات وبی جذاب و قابل تعامل بسازید. به یاد داشته باشید که از استانداردها و راهنمایی‌های بهترین عملکرد در زمینه HTML پیروی کنید تا صفحات وبی سازگار و ناکارآمد نسازید.