ذهن آگاهی (mindfulness) نوعی اندیشه غیرمذهبی است و در آن به مغز خود آموزش می دهیم که توجه خود را بدون هیچگونه قضاوتی بر زمان حال معطوف کند. (تا حد امکان «درک» و «منطق» خود را رها کنیم) تا بتوانیم نظاره گر وقایع کنونی باشیم.

برگرفته از کتاب من مظرب نوشته استفانی برتولون / شمعدونی